Langs deze weg willen we u graag op de hoogte brengen van de feitelijke situatie waarin het museum momenteel verkeert.

fotonwsbriefnov16
Allereerst: de Stichting welke het museum beheert is niet failliet of in betalingsproblemen! Wij hebben begin juli de mededeling ontvangen dat het pand Marktstraat 22, waarin het museum was gehuisvest, was verkocht en dat het pand per 1 november leeg opgeleverd diende te worden. Hoewel uitstel tot 1 februari 2017 wellicht mogelijk was, heeft het bestuur besloten het museum op deze plaats te sluiten, omdat anders onze financiële reserves grotendeels opgebruikt zouden worden. Er zijn nu eenmaal minder bezoekers (inkomsten) tijdens de winter.  Nadat in Ravenstein een geschikte ruimte was gevonden, waar onze kunstwerken tijdelijk veilig en verzekerd opgeslagen konden worden, is met man en macht door vele vrijwilligers gewerkt aan het leegruimen van het museum. Hierbij hebben op ons verzoek ook vele kunstenaars hun in bruikleen gegeven werk opgehaald. Op 1 november kon het gebouw naar tevredenheid van de eigenaar worden opgeleverd.

 

 

Nieuwe huisvesting en bedrijfsvoering.

foto1nwsbrnov16Vanwege de hoge huur van de Marktstraat was reeds in de loop van 2016 naar nieuwe huisvesting voor het museum gezocht en in de Pastorie grenzend aan de St. Luciakerk in het centrum van Ravenstein ook gevonden. De onderhandelingen met het Parochiebestuur over hoogte en voorwaarden voor de verhuur zijn reeds in een zeer vergevorderd stadium. Verbouwingsplannen werden i.s.m. architect Maurits Cobben opgesteld en is door de Monumentencommissie van de Gemeente Oss positief beoordeeld. Daarnaast werd, mede op verzoek van de Gemeente Oss, in juni 2016 de eerste versie van een nieuw Beleidsplan voor de periode 2016-2021 opgesteld, uitgaande van een nieuwe huisvesting in de Pastorie. Hierin werden plannen en financiële onderbouwing daarvan uiteengezet. Het zal duidelijk zijn dat het geschikt maken van een dergelijk groot pand voor een geheel nieuwe museale functie wel een ruime investering vraagt. Het kerkbestuur was bereid om het achterstallig onderhoud en meer te bekostigen en samen met onze bijdrage was hiermee de helft gedekt van de noodzakelijke kosten. Van de gemeente Oss werd een bijdrage gevraagd van € 150.000.

 

 

Samenwerking met de Gemeente Oss.

foto2nwsbrnov16In 2015 heeft de gemeente Oss een ruime financiële ondersteuning geboden ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek naar het voortbestaan van het museum. Daarmee werd duidelijk blijk gegeven van interesse in de plannen die daarbij werden overlegd en die niet veel afweken van latere meer gedetailleerde plannen. Gezien de betrokkenheid van de gemeente bij het voortbestaan van het museum en het inzicht dat zonder verdere gemeentelijke steun het museum de eerstvolgende jaren geen bestaansgrond zou hebben, werd in de loop van 2016 meerdere malen overleg gepleegd met de verantwoordelijke wethouder en zijn ambtenaren. Hierbij werd ook alle aspecten van de nieuwe huisvesting regelmatig besproken en afgewogen tegen alternatieven als het Raadhuis. Tijdens de bespreking in september jl. werd evenwel duidelijk dat de wethouder geen steun kon geven aan de op dat moment door het museumbestuur voorgelegde plannen. Niet alleen vormde de verbouwingskosten een probleem, maar ook de noodzakelijk geachte verhoging van de structurele ondersteuning ten behoeve van de professionele leiding en verdere inhoudelijke ontwikkeling werd als te kostbaar afgewezen. Sindsdien is er bemiddelend overleg geweest met de burgemeester en de verantwoordelijke wethouder, waarmee hopelijk de weg vereffend wordt voor een verdere vruchtbare samenwerking.

 

Hoe nu verder?

Het bestuur is van mening dat beslist nog niet alle mogelijkheden tot een succesvolle doorstart van het museum zijn doorgewerkt. Wij willen nog tenminste tot 1 maart 2017 de tijd nemen om alle opties te beschouwen op haalbaarheid. Daarin zal het overleg met de gemeente Oss een bepalende rol spelen. Daarnaast zal er nog geïnvesteerd worden in het benaderen van mogelijke sponsoren die een herinrichting van een nieuw museum zouden willen ondersteunen. Tenslotte spreken we de hoop uit dat u allen ons de komende maanden nog zult willen blijven steunen in onze pogingen om het Museum voor Vlakglas- en Emaillekunst voor Ravenstein te behouden. Hiermee willen we ten eerste de ambachtskunsten tot aantrekkingskracht voor het toerisme naar Ravenstein verder laten ontwikkelen, ten tweede een kwalitatief uitzonderlijk museum met enige internationale allure opbouwen en tenslotte voor velen in Oss/Ravenstein en omgeving een plaats voor bijzondere vrijetijdsbesteding in brede zin te realiseren.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun en vertrouwen in onze activiteiten en zullen in februari 2017 met verdere mededelingen komen.

Met vriendelijke groet,

Philip Vromen, voorzitter
Cor Sennef, secretaris
Ton Thomassen, penningmeester